• Reglament

  Al estar inclosa la cursa dintre del Circuït català de Curses de Muntanya de la FEEC, s’ha adoptat de forma general el reglament propi del circuit.

  I pel reglament del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre que trobareu aquí.
  A més a més amb caràcter particular s’aplicaran les següents normes:

  • A la pàgina web hi haurà un llistat on figurarà l’estat de la inscripció. En cas de no complir algun dels requisits de la inscripció, el nom figurarà com a pre-inscrit i hi ha de temps fins a la data límit d’inscripció de solucionar la incidència; un cop sobrepassada la data límit i de no haver solucionat la incidència, queda exclòs de la participació a la cursa.
  • Un cop superada la xifra límit de participants que és de 300, es farà una llista d’espera. En el cas que algun participant quedi exclòs del llistat d’inscripció, passarà a ocupar aquest lloc el primer de la llista d’espera i així successivament.
  • Es donarà un temps límit de 5 hores per fer tot el recorregut.
  • No s’admeten inscripcions el dia de la cursa.
  • Al pas per Tivissa, a la cursa llarga hi haurà un control de pas, que obligarà als corredors que arriben amb més de 2:00 hores, a deixar el dorsal i abandonar la competició.
  • Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat.
  • L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no tinguin cura de l’entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.
  • El pitrall haurà de ser ben visible, el qui no el dugui no entrarà en la classificació.
  • Si tenim algun dubte de la vostra inclusió en alguna de les categories, es demanarà l’acreditació de l’edat.
  • La organització es reserva el dret d’anular la prova  o modificar el recorregut si per qualsevol circumstància ho creu convenient.
  • En base al Reglament del Circuit existiran tres tipus d’infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor.
  • L’organització posarà a disposició dels participants el Llibre de Reclamacions i Suggeriments del Circuit Català de Curses de Muntanya.
  • La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els accidents o desperfectes que per acció o no acció puguin ocórrer als participants durant el transcurs de la prova.
  • No es permet la participació a menors de 14 anys.
  • Tot allò que no estigui previst queda sota la decisió de l’organització.